Soveltuvuusarviot - mikä maksaa?

Oletko soveltuvuusarviointeja tilaava esihenkilö? Jos vastasit kyllä, on tämä blogiteksti juuri sinulle! Se, mitä psykologinen soveltuvuusarvio on ja mihin sen onnistuminen perustuu, voi toisinaan tuntua tilaajan näkökulmasta olevan sumuverhon takana. Tämän jutun tarkoituksena on avata sitä, mistä käytännössä maksat ostaessasi soveltuvuusarviointipalveluita ja mitä elementtejä Momentouksen arvioihin sisältyy.

Soveltuvuus ei muodostu ainoastaan kyvykkyydestä ja osaamisesta, eli tehtävässä menestymistä ennakoivista kompetensseista, vaan siihen kytkeytyvät niin hakijan sisäiset motivaatiotekijät, persoonallisuuden ja työn luonteen yhteensopivuus kuin myös henkilön ja organisaatiokulttuurin sopivuus toisilleen.

Menestyksekkään soveltuvuusarvion TOP 3

  1. Soveltuvuus mihin? Jotta soveltuvuusarvio voi onnistua, on sitä suorittavalla henkilöllä oltava ymmärrys haettavan tehtävän luonteesta ja vaatimuksista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, onko työ kovin hektistä vai pitkäaikaista keskittymistä vaativaa, vaaditaanko yksityiskohtien huomioimista vai isojen linjojen kanssa työskentelyä ja mitkä ovat tehtävän mahdolliset painetekijät. Jos kyseessä on esihenkilö- tai johtajarooli, on tärkeää ymmärtää, minkälaista johtamista organisaatioon toivotaan, millaisia strategisia tavoitteita yrityksellä on ja mitkä voisivat olla mahdollisia sudenkuoppia. Varmistamme tämän huolellisella ennakkokeskustelulla toimeksiantajan kanssa, jotta soveltuvuuteen olennaisesti vaikuttavat tekijät tulevat varmasti huomioiduksi.
  2. Laadukkaat arviointimenetelmät ja niiden ammattitaitoinen käyttö. Kun käytetään tieteellisen tutkimuksen kautta luotettaviksi todettuja ja vakioituja menetelmiä, tulevat hakijan luontaiset piirteet esiin. Siten arviolla saadaan hyvä kokonaiskuva henkilön kykykapasiteetista ja -rakenteesta sekä hänen toimintaansa, ajatteluunsa ja tunnekokemukseensa liittyvistä ominaispiirteistä. Erilaisten simulaatioiden kautta voidaan tämän lisäksi saada työnäytteitä siitä, miten henkilö toimisi aidossa tilanteessa, oli kyseessä sitten esimerkiksi myynti, tiimityö tai johtaminen. Meillä Momentouksella onkin erilaisiin työrooleihin räätälöityjä simulaatioita käytössämme arvioinnin luotettavuuden takaamiseksi. Haettavan tehtävän kannalta mielekkäät tehtävät parantavat hakijakokemusta ja sitouttavat arviointiprosessiin. Toisaalta menetelmiin huolellisesti perehtynyt arvioija löytää niiden avulla luotettavasti olennaisen.
  3. Onnistuneen haastattelun edellytyksenä on hakijan aito kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja luottamuksen rakentaminen. Mitä parempi luottamus arvioijan ja arvioitavan välille muodostuu, sitä aidommin ja avoimemmin henkilö uskaltaa olla tilanteessa omana itsenään ja sitä luotettavamman tuloksen arvio antaa. Tämän vuoksi varaamme arviointihaastatteluihin runsaasti aikaa, jotta tilanne on kiireetön ja miellyttävä, mutta toisaalta se myös mahdollistaa arvion kannalta tärkeisiin teemoihin syventymisen. Kaikki soveltuvuusarvioita tekevät konsulttimme ovat psykologeja ja saamme jatkuvasti positiivista palautetta tavastamme kohdata hakijoita sekä siitä, että keskustelut ja haastattelun yhteydessä annettu palaute antavat heille uusia näkökulmia kehittymisen tueksi.

Tämän saat

Lyhyesti sanottuna: toimeksiantajana maksat konsultin ajankäytöstä ja ammattitaidosta sekä käytetyistä menetelmistä. Laadukkaat menetelmät tuovat arviointeihin systematiikkaa, luotettavuutta ja vertailtavuutta. Ajankäyttö mahdollistaa ymmärryksen tehtävästä ja siinä menestymistä sekä viihtymistä ennustavista tekijöistä, kiireettömän ja miellyttävän haastattelutilanteen sekä jäsennellyn ja olennaisiin teemoihin kiteytetyn kirjallisen raportin. Näiden lisäksi arvio käydään läpi sparraavassa palautekeskustelussa toimeksiantajan kanssa, jolloin on mahdollista pohtia yhdessä arviointiprosessin aikana tehtyjä havaintoja ja sitä, miten häntä voidaan parhaiten auttaa viihtymään ja onnistumaan roolissaan ja, miten häntä voidaan parhaiten hyödyntää osana tiimiä.

Lue lisää henkilöarvioinneista.


Kirjoittaja Topi Ruokolainen on psykologikonsultti, joka rentoutuu vimmaisilla punk-keikoilla ja maksaa mielellään siitä, että kotona on kukkia.

  • Fin