Näitä keskijohto arvostaa työnantajaa vaihtaessaan

Työllä on merkittävä vaikutus hyvään elämään. CGI:n toteuttaman Työn Murros Suomessa 2023 -tutkimuksen mukaan työelämässä on tapahtunut viimevuosien arvaamattomien globaaleiden kriisien sekä teknologian kehittymisen myötä suuri murros. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa todetaankin, että käynnissä on suurin työelämän murros vuosikymmeniin.

Työelämän murros on saanut työntekijät pohtimaan työhön liittyvien tekijöiden tärkeysjärjestystä uudelleen. Työnantajan vaihtaminen on entistä helpompaa kasvavan hybridityömallin sekä sosiaalisen median vuoksi. Baronan työelämätutkimuksen mukaan 37 % vastaajista harkitsivat työnantajan vaihtamista. Monster-sivuston teettämässä kyselyssä, mitä työntekijät odottavat vuodelta 2023 todettiin, että 96 % vastaajista harkitsivat työnantajan vaihtamista.

Mielenkiintoiset työtehtävät ja palkkakehitys keskeisiä tekijöitä

Nykypäivänä yritykset eivät kilpaile enää vain toisiaan vastaan, vaan kilpailu myös lahjakkaista työntekijöistä on lisääntynyt. Henkilöstön vaihtuvuutta voidaan tarkastella työntö- ja vetoteorian kautta. Työntöteoria liittyy henkilöstön tyytymättömyyteen, kun taas vetoteoria keskittyy työmarkkinoiden kysyntään ja tarjontaan. On oleellista, että työnantajat tunnistavat ne tekijät, jotka tekevät heistä houkuttelevia työntöteorian näkökulmasta. Näin voidaan vähentää organisaation toimimatonta vaihtuvuutta eli hyvien tai vaikeasti korvattavissa olevien työntekijöiden lähtemistä. Vetoteorian näkökulmasta taas työnantajat voivat rekrytoida uutta henkilöstöä tehokkaasti.

Opinnäytetyöhöni liittyvään tutkimukseen vastanneista suurin osa oli vaihtanut työnantajaansa yhdestä kolmeen kertaa viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Viisi prosenttia vastaajista oli työskennellyt samalla työnantajalla viimeiset kymmenen vuotta ja puolestaan 17 % vastaajista oli vaihtanut työnantajaansa vähintään neljä kertaa viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Vastaajista melkein kaikki (93 %) olisivat vastaushetkellä voineet vaihtaa työnantajaansa suorahaun avulla.

Vastauksista nousi esille, että keskijohdon arvostamat tekijät työnantajaa vaihtaessaan ovat vahvasti sidoksissa työtehtävän tarjoamiin tekijöihin. Vapaus ja joustavuus vaikuttaa omaan työhön, mielenkiintoinen työtehtävä, palkkakehitys sekä mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen olivat keskeisimmät tekijät. Työtehtävään liittyvien tekijöiden lisäksi tuloksissa korostui myös työkavereiden ja etenkin tiimin tärkeys. Hyvät työkaverit voivat saada viihtymään ”huonommassakin” työpaikassa.

Lisäksi eettistä ja arvomaailmaltaan sopivaa yrityskulttuuria pidettiin tärkeänä. Työyhteisöltä ja johdolta toivottiin luottamusta, arvostusta sekä positiivista palautetta. Lisäksi johdolta toivottiin tasapuolista kohtelua ja avointa viestintää sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä muun muassa koulutuksen tukemisella.

Viimeisimpään työnantajan vaihtoon liittyviä keskeisimpiä tekijöitä olivat vastaajien mukaan mielenkiintoisemmat työtehtävät sekä palkkakehitys. Lisäksi alle 30–39-vuotiaiden vastaajien keskuudessa paremmat etenemismahdollisuudet ja 40–49-vuotiaiden sekä 50–59-vuotiaiden vastaajien keskuudessa suurempi vastuu olivat myös keskeisiä tekijöitä.

Työn arvostus on yksilöllistä

Gartnerin 2023 teettämän tutkimuksen mukaan työntekijät pyrkivät nykyään saamaan enemmän arvoa työstään, ja henkilökohtaisen arvon tunne on avainasemassa. Työn arvostus on yksilöllistä. Työ voi olla erilaisessa roolissa omista henkilökohtaisista arvostuksista johtuen ja arvostukset voivat muuttua iän sekä työuran myötä. Työuraa pidemmälti olevalle henkilökohtainen ura- ja palkkakehitys voi olla tärkeämmässä roolissa kuin työuran loppuvaiheessa olevalle, jolle puolestaan toimeentulon hankkiminen ja ajan antaminen perheelle voi olla tärkeää.

Työn arvostukseen vaikuttavat keskeisimmät tekijät olivat kaikkien vastaajien keskuudessa mielenkiintoiset työtehtävät, joustavat työntekomahdollisuudet sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun.

HR-tehtävissä työskentelevillä lisäksi lähijohtajan tapa johtaa sekä yrityskulttuuri olivat keskeisiä tekijöitä. Taloustehtävissä työskentelevillä puolestaan palkka sekä vastuun saaminen olivat keskeisiä tekijöitä. Myyntitehtävissä työskentelevillä lähijohtajan tapa johtaa sekä etenemismahdollisuudet olivat keskeisiä tekijöitä ja markkinointitehtävissä työskentelevillä työpaikan arvot sekä lähijohtajan tapa johtaa.

Kirjoittaja, Momentouksella ehdokaskartoituksen parissa Talent Sourcing Assistantina työskentelevä Pauliina Rönkkönen kirjoitti opinnäytetyönsä otsikolla Keskijohdon arvostamat tekijät työnantajan vaihdossa. Tutkimuksen teoriaosuus käsitteli henkilöstön vaihtuvuutta, työn arvostusta ja merkityksellisyyttä, motivaatiota ja sitoutumista sekä suorahakua rekrytointimuotona. Tutkimuksen kohderyhmä oli keskijohto ja se oli rajattu HR-, talous-, myynti- sekä markkinointitehtävissä työskenteleviin.
Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi keskijohdon motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Pääset tutustumaan opinnäytetyöhön tästä.

  • Fin