Tervetuloa psykologiseen henkilöarviointiin

Onneksi olkoon, olet saanut kutsun henkilöarviointiin! Tämä tarkoittaa sitä, että olet sijoittunut yhdeksi parhaista hakijoista hakemaasi tehtävään tai sitä, että työnantajasi on kiinnostunut selvittämään, miten kykyjäsi voidaan hyödyntää jatkossa. Sinulle arviointi merkitsee mahdollisuutta lisätä itsetuntemustasi sekä hahmottaa omia taitoja ja toiveita liittyen työhön ja uraan entistä paremmin.

Tämä sivu on tarkoitettu sinulle, joka haluat tietää arviointipäivän kulusta tai saada lisätietoa psykologisista soveltuvuusarvioinneista.

Erilaisia arviointeja erilaisiin tarpeisiin

Soveltuvuusarviointi

Psykologinen soveltuvuusarviointi on olennainen osa rekrytointiprosessia ja hyödyllinen työkalu sopivimman henkilön löytämiseen avoimeen tehtävään. Arviointikriteerit liittyvät haetun tehtävän vaatimuksiin ja organisaation toiveisiin siitä, millaisia ominaisuuksia valittavalta henkilöltä odotetaan. Toisaalta arvioinnilla pyritään selvittämään myös sitä, miten haettava tehtävä ja organisaatio vastaavat hakijan odotuksiin – tavoitteena on siis kartoittaa hakijan ja haetun tehtävän sekä organisaation molemminpuolista yhteensopivuutta. Soveltuvuusarvioinnin perusteella tehty raportti kirjoitetaan aina tiettyyn tehtävään ja organisaatioon, eikä se siten ole sellaisenaan yleistettävissä muun tyyppisiin tehtäviin.

Potentiaalikartoitus

Potentiaalikartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi osana coachingia, uraohjausta tai yritysten sisäisten tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Soveltuvuusarvioinnista poiketen potentiaalikartoitus keskittyy tietyntyyppisten henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämiseen tai siinä voidaan tutkia yleisluontoisemmin henkilön motivaatiotekijöitä, taitoja ja kehittymispotentiaalia.

Arviointimenetelmien menetelmien valinta perustuu työtehtävään ja tilanteeseen

Ensimmäinen vaihe arvioinnissa on arvioinnin tarkoituksen ja arvioinnissa käytettyjen kriteerien määrittäminen. Tarkoituksena on kartoittaa yhdessä työnantajan kanssa, millaista osaamista organisaatiossa tai tiimissä erityisesti kaivataan, ja mitä työtehtävä vaatii tekijältään. Näiden kysymysten pohjalta psykologi valitsee arvioinnin tueksi tehtävät, joilla pystytään parhaiten kartoittamaan haettavan työtehtävän tai muun tilanteen kannalta olennaisia kompetensseja eli vahvuuksia.

Valmistautuminen arviointiin

Osallistuessasi Momentouksen henkilöarviointiin saat sähköpostikutsun, jossa vahvistetaan arviointisi aika ja paikka. Samassa viestissä saat myös ennen arviointia täytettävät ennakkotehtävät, jotka sisältävät aikarajallisia kykytestejä ja vapaassa tahdissa suoritettavia työskentely- ja ajattelutyyliä arvioivia tehtäviä. Halutessasi voit suorittaa tehtävät myös toimistollamme, jos sinulla ei ole käytettävissäsi esimerkiksi rauhallista työskentelytilaa tai internet-yhteyttä.

Henkilöarviointiin osallistujana velvollisuutenasi on suorittaa testit rehellisesti ja parhaasi mukaan. Tee tehtävät hyvin levänneenä ja terveenä. Kerro meille aina mahdollisista seikoista, kuten sairastumisesta tai muista haasteista, jotka ovat voineet vaikuttaa suorituskykyysi heikentävästi. Emme suosittele arviointiin osallistumista sairaana, joten otathan sairastuessani meihin yhteyttä.

Arviointipäivän kulku

Arviointipäivän kulku ja kesto ovat vahvasti riippuvaisia siitä, järjestetäänkö arviointisi etänä vai toimistollamme. Etäarviointi kestää keskimäärin 2 – 3 tuntia tehtävien ollessa tehtynä jo ennen varsinaista arviointipäivää. Mikäli arviointisi järjestetään toimistollamme, kestää päivä valituista tehtävistä ja työskentelynopeudestasi riippuen keskimäärin 4 – 5 tuntia. Psykologin haastattelun lisäksi arviointipäivä saattaa sisältää myös simulaatio- ja ryhmätehtävän.

Päivän kulusta saat lisätietoa heti päivän alussa ja pidemmän arviointipäivän aikana voit halutessasi pitää taukoja. Kysythän aina neuvoa henkilökunnaltamme epäselvissä tilanteissa.

Arviointipäivän aikana pohdit omia ajattelu- ja toimintatapojasi monesta eri näkökulmasta. Tämä tuntuu joskus haastavalta, mutta yleensä osallistujat kokevat prosessin myönteisenä ja itsetuntemusta kasvattavana. On hyvä tunnistaa sekä omat vahvuutensa että kehittämiskohteensa; sellaista ihmistä ei olekaan, jolta ei molempia löytyisi. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunteminen auttaa muun muassa urasuunnittelussa.

Raportti ja palaute

Arviointipäivän jälkeen psykologikonsultti kirjoittaa lausunnon, mikäli kirjallisesta raportoinnista on sovittu toimeksiantajan kanssa. Raportti ja tekemäsi tehtävät säilytetään kaksi vuotta; tänä aikana ihmisen kyvyt, taidot ja ominaisuudet muuttuvat suhteellisen vähän. Saat psykologilta raportin noin viikon sisällä arviointiin osallistumisestasi.

Saat halutessasi arvioinnista myös suullista palautetta ottamalla yhteyttä haastattelun tehneeseen psykologiin. Ennen palautekeskustelua kannattaa miettiä valmiiksi, mitä asioita haluaa kysyä lausunnosta. Useat kokevat palautteen itsetuntemusta lisäävänä.

Raportointi ja päätöksenteko

Toimeksiantajalle toimitetaan sama raportti kuin arvioitavalle henkilölle. On hyvä muistaa, että arviointi on vain yksi osa koko prosessia. Esimerkiksi rekrytointipäätökseen vaikuttavat arvioinnin lisäksi työkokemus, koulutus, toimeksiantajan suorittama haastattelu sekä mahdolliset suosittelijatiedot. Kaikki päätökset, kuten rekrytointipäätökset, tekee toimeksiantaja.

Arvioitavan oikeudet henkilöarviointiprosessissa

Jokaisen henkilöarviointeja tekevän yrityksen toimintaperiaatteisiin tulisi kuulua tavoite palvella mahdollisimman hyvin sekä toimeksiantajaa että arviointiin tulevaa henkilöä. Noudatamme tietosuojavaltuutetun yksityisyydensuojan sisältämiä arvioitavan oikeuksia, johon henkilöarvioinnin suhteen kuuluvat seuraavat:

  • Arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilöllä on oikeus asettaa arvioinnille omat rajat, esimerkiksi kieltäytyä arvioinnista.
  • Arvioinnissa käytettävien menetelmien tulisi olla motivoivia ja ns. läpinäkyviä eli arvioitavan tulisi myös itse ymmärtää, mitä tehtävillä mitataan.
  • Arviointitehtävien tulee liittyä haettavan tehtävän kannalta olennaisiin asioihin.
  • Henkilöarviointiin liittyvät asiat ovat luottamuksellisia ja näin ollen arviointipäivän tietoja annetaan vain toimeksiannon pyytäneelle henkilölle tai henkilöille. Jos arviointipäivään sisältyy ryhmätilanne, arvioitavilta edellytetään, että muista ryhmässä olleista ei jälkeenpäin puhuta.
  • Yksityisyyden suojan lain mukaan työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on arvioitavan pyynnöstä annettava hänelle maksutta henkilöarvioinnissa tehty kirjallinen lausunto, jos sellainen on tehty.

Henkilöstömme vastaa mielellään kaikkiin arviointiin liittyviin kysymyksiin sähköpostilla cresco[at]momentous.fi tai puhelimitse 020 741 5380. Lisätietoja arvioitavan oikeuksista ja yksityisyyden suojasta on myös saatavilla tietosuojavaltuutetulta.

Lämpimästi tervetuloa!